خدمات و راه حل بانک ها

ما با درنظر گرفتن اصول و قوانین بانکی و همچنین نحوه ارتباط مشتریان با بانک ها و خدماتشان و همچنین در نظر گرفتن مشتریان حضوری و اینترنتی، راه حل های مختلفی در جهت بهبود تجربه مشتریان دارای معلولیت شنوایی ارائه میدهیم.

مناسب سازی و ارتقا آگاهی رسانی،افتتاح حساب، باشگاه مشتریان  برای افارد دارای معلولیت با ترجمه محتوا به زبان اشاره ویژه ناشنوایان و افراد دارای معلولیت شنوایی