مَجموعه ایما با داشتَنِ اُستودیو کُروماکی و تیمِ مِتَرجِم مُسلَط به زَبانِ اِشاره طَبیعی و اِستاندارد با رعایت استاندارها فیلم ها و سِریال ها را به زَبان اِشاره تَرجُمه میکند.

بَرایِ اِطِلاعاتِ بیشتَر دَر مورِد نحوه تَرجُمه اِسکرول کُنید

ترجمه فیلم و سریال به زبان اشاره

سریال خاتون

به سفارش 

پخش ویدیو

تازه ترین فیلم ها و سریال های ترجمه شده